Pobuda Mobilitatis Omni povezuje politike in gospodarstvo s trajnostno mobilnostjo za vse, fizičnim in mentalnim zdravjem ter športom prek ponovnega zagona obstoječih čezmejnih med-regijskih železniških povezav s hkratnim predlogom vzpostavitve daljinskih kolesarskih poti vzdolž teh povezav.

K čemu točneje stremi pobuda?

Pobuda Mobilitatis Omni si prizadeva za podpis Pisma o nameri na najvišji med-državni ravni za ponovno izgradnjo mostu čez reko Muro na meji med Slovenijo in Avstrijo. Prizadevamo si za ponovno vzpostavitev več-funkcionalnega mostu čez reko Muro, o čemer –o več-funkcionalnosti tega mostu, namreč – obstaja široko soglasje tako na lokalni kot državni ravni obeh držav. Ta, prvotno železniški most je bil vzpostavljen leta 1890 kot del Radgonske proge med —Špilje—Radgona—Gornja Radgona—Ljutomer— in miniran ob koncu druge svetovne vojne. Medtem, ko so bili nekateri drugi mostovi, ki so v 2. svetovni vojni doživeli podobno usodo, obnovljeni, ta most nikoli več ni bil obnovljen. Avstrija je svojo polovico mostu demontirala leta 1947, tedanja Jugoslavija potem leta 1955.

Kaj je končni cilj pobude?

Ob prizadevanjih za Murski most, tokrat tako železniški, kot hkrati tudi več-funkcionalni most, si v MiRi hkrati prizadevamo tudi za razvoj trajnostnega prometnega vozlišča, čezmejnih med-regionalnih železniških in daljinskih kolesarskih povezav. To pomeni:

  • da predlagamo vzpostavitev daljinskih kolesarskih poti ob obstoječih železniških progah v regijah rek Mura in Drava, pri čemer hkrati predlagamo zavarovanje prehodov čez te proge, ki so na teh regionalnih progah trenutno vsi nezavarovani in zaradi tega zelo nevarni. Poznani so primeri smrtnih žrtev na teh progah.
  • Hkrati predlagamo ponovno vzpostavitev čezmejnega regionalnega železniškega prometa, predvsem na obstoječih progah v štirih državah. Smiselno je bolje izkoristiti obstoječe regionalne proge, med katerimi nekatere niso več v rabi za potniški promet, kot je recimo proga —Ljutomer—Gornja Radgona— in se navezati na obnovljene koridorske proge, kot sta npr. —Pragersko—Hodoš— in —Maribor—Špilje—.
  • Predlagamo predvsem boljšo izkoriščenost obstoječe mreže železniške infrastrukture, vzpostavitev manjkajočih členov, kot je recimo ocenjenih sedem kilometrov dolg odsek —Lendava—Rédics—, ki je bil prav tako demontiran po 2. svetovni vojni. Edini novi odsek, ki ga predlagamo, s čimer bi se celotno omrežje med-regionalnih povezav teh regijah čisto zaokrožilo, je povezava: —Lendava—Beltinci—, za katero je bila sicer prva študija trase narejena že 1979. leta.

Kaj bomo dosegli?

Na ta način, s ponovno vzpostavitvijo Murskega mosta, daljinskimi kolesarskimi stezami ob obstoječih progah in obnovo obstoječih regionalnih prog, bomo dosegli ne le vzdržno, aktivno in trajnostno (VAV) mobilnost že v sedanjosti temveč tudi prometno vzdržen sistem prihodnosti.

Ne predlagamo novih tras, ne predlagamo novih študij, predlagamo le boljšo mobilnost za vse, vzdržne, okolju in zdravju ter vsem nam prijazne med-regijske povezave v regijah Mure in Drave v štirih državah, v Sloveniji, Avstriji, na Hrvaškem in na Madžarskem.

S ponovno vzpostavitvijo #Murskimost, #daljinskekolesarskesteze ob obstoječih progah in obnovo obstoječih #MuraDravaproge, bomo dosegli trajnostno #mobilnostzavse v regijah Mure in Drave.


Leave a comment